INSIDEMARKETING

Marketing dla opornych

Menu Close

Author: sylwestrus (page 1 of 2)

Zalety marketingu 2

Kolejną ogólnogospodarczą zaletą marketingu jest zawarta w jego podstawowych zasadach idea doskonalenia użyteczności i funk­cjonalności produktów. Podejście marketingowe eliminuje zjawi­sko -„produkowania dla poprawiania wskaźników produkcji”. Wy­soka jakość Wykonania i doskonałość techniczna wyrobu może być źródłem satysfakcji i dumy producenta tylko wówczas, gdy fączy się z Read more

Zalety marketingu 1

Marketing sprzyja zatem uzgodnieniu decyzji i działań wiciu podmiotów rynku, począwszy od dostawców materiałów i surow­ców, a kończąc na konsumentach i użytkownikach wyrobu finalne­go. W tym znaczeniu można powiedzieć, że procesy marketingowe przebiegają ,,w poprzek” tradycyjnie ukształtowanych przedziałów gałęziowych i branżowych. Slają się spoiwem integrującym na za­sadzie wspólnoty interesów i dobrowolnych powiązań umownych rozmaite podmioty tworzące strukturę systemu gospodarczego. Po­wiązania te stabilizują system gospodarczy, ograniczają ryzyko po­szczególnych przedsiębiorstw i pozwalają im skupić uwagę na tym, co potrafią robić najlepiej i nie tracić energii na poszukiwanie ciągle zmieniających się partnerów rynkowych. Read more

Marketing a konsument

Z istoty orientacji marketingowej wynika pewne uprzywilejowa­nie pozycji rynkowej nabywcy (konsumenta, użytkownika) w sto­sunku do sprzedawcy (wytwórcy, kupca). To sprzedawca musi roz­poznać jakie problemy, potrzeby i pragnienia mają nabywcy oraz jak je rozwiązać. Potrzeby i pragnienia nabywców wykazują przy tym znaczne zróżnicowanie wynikające z odmienności zarówno ich cech osobistych, jak i sytuacji w jakiej się znajdują. Prawidłowo realizowany marketing, a w szczególności stosowanie zasady seg­mentacji rynku, zapewnia dostrzeżenie przez przedsiębiorców tego zróżnicowania. Dzięki temu konsument ma większe szanse, że w bo­gatej i zróżnicowanej ofercie rynkowej znajdzie to, co w danych warunkach najlepiej zaspokaja jego potrzeby i pragnienia. Co wię­cej – rozwinięte systemy dystrybucji i komunikacji rynkowej służą temu, aby produkt „sam IrafiP do nabywcy, dla którego jest prze­znaczony. Z punktu widzenia konsumenta zalety marketingu wyda­ją się zatem bezsporne.

Sprawdź także: Optymalizacja strony nie taka trudna – podstawy seo

Ten wyidealizowany obraz byłby jednak niepełny, gdyby nie do­strzegać na nim kilku charakterystycznych rys, które mają swoje źródło w nadużywaniu niektórych technik i instrumentów marketin­gowych. Powoduje to zjawiska, które z punktu widzenia konsumen­ta mogą być odbierane jako przejawy patologii marketingu. Główne z nich to:

 

  • sztuczne przyspieszanie „zużycia moralnego” produktów i związane z tym skracanie okresów ich eksploatacji w celu odnowienia popytu. Nienaturalność tego zjawiska występuje wówczas, jeśli dotychczasowe produkty są wypierane przez tzw. nowości pozorne, które poza nazwą, opakowaniem itp. niczym istotnym nie różnią się od produktów dotychczaso­wych;
  • nadmierne różnicowanie produktów w celu przechwycenia czę­ści klientów konkurentów przez wyodrębnianie pozornych seg­mentów rynku. W rezultacie poszczególne odmiany produktu nie różni;) się niczym istotnym, konsument zaś ma utrudnio­ny wybór i jest prowokowany do dokonywania zbędnych za­kupów (na próbę);
  • „nadlunkcjonalność” opakowań, których koszt jest przecież wliczony w cenę produktu. Drogie, skomplikowane opako­wania jednorazowego użytku najczęściej nie przynoszą kon­sumentowi żadnych dodatkowych korzyści, zwiększają nato­miast ilość wymagających usunięcia odpadków”. Ze wzglę­du na konsekwencje ekologiczne (marnotrawstwo surowców i energii oraz konieczność utylizacji śmieci)
  • zbył intensywna, nachalna reklama, blokująca mass media w realizacji ich podstawowych funkcji, powodująca szum in­formacyjny, utrudniający odbiór informacji faktycznie uży­tecznych z punktu widzenia konsumenta.

Marketing jako narzędzie przedsiębiorcy

Dla przedsiębiorcy, a więc osoby władającej określonym kapita­łem i odpowiedzialnej za jego pomnażanie, marketing jest przede wszystkim szansą zmniejszenia ryzyka porażki na konkurencyjnym rynku. Czas wielkich improwizacji w biznesie na rynkach krajów wysoko rozwiniętych dawno się skończył.

Sprawdź także: Największe błędy pozycjonerów.

Również w Polsce, w miarę stabilizacji rynku i postępów w po­rządkowaniu zarządzania przedsiębiorstwami, praktyczne a nie tyl­ko propagandowe znaczenie marketingu szybko rośnie. W tych wa­runkach marketing może nie tylko zmniejszyć ryzyko porażki: Read more

Różne strategie marketingu

Strategia marketingu masowego zakłada operowanie jednoli­tym programem marketingowym na całym rynku. Kqmpozycja na­rzędzi oddziaływania na rynek musi więc zatem być dostosowana do potrzeb i wymagań przeciętnego nabywcy. Read more

Zakres i uwarunkowania decyzji promocyjnych w przedsiębiorstwie

Opracowanie programu promocyjnego w przedsiębiorstwie wy­maga podjęcia różnorodnych decyzji, opartych o diagnozę aktualnej i prognozę przyszłej sytuacji marketingowej firmy. Potrzebnych prze­słanek decyzyjnych mogą dostarczyć analizy: SWOT, pozycjono­wania produktu i stopnia jego konkurencyjności, cyklu życia, seg­mentacji rynku, przewidywanej dynamiki i atrakcyjności rynku, jego potencjału i chłonności oraz, nasilenia konkurencji. Podstawowe de­cyzje promocyjne przedsiębiorstwa obejmują:

  • sformułowanie celów promocji,
  • określenie docelowych segmentów rynku,
  • wyznaczenie budżelu promocji,
  • utworzenie kompozycji narzędzi promocji (promotion-mix) oraz
  • oceny skutków (efektów) promocji.

9.2.1. Formułowanie celów polityki promocji

Read more

Funkcje i struktura promocji

Promocja, zwana również polityką komunikacji lub komuni­kowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, stanowi integralny ele­ment strategii marketingowej firmy. Obejmuje ona zespół działań i środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na ry­nek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje po­trzeby nabywców oraz pobudza, ukierunkowuje i zmniejsza elastycz­ność popytu [88, s. 636]. Przedsiębiorstwo komunikuje się z ryn­kiem w celu wywołania zamierzonych reakcji ze strony kupujących. Z kolei nabywcy komunikuj;} się z przedsiębiorstwem poprzez ak­ceptację lub negację (odrzucenie) jego polityki marketingowej. Pro­mocja oznacza więc swoisty dialog między przedsiębiorstwem i kupującymi, realizowany z jednej strony przez działania informa­cyjno – nakłaniające, a z drugiej sprzężenie zwrotne między nabyw­cą i odbiorcą oferty promocyjnej. Read more

„Just in time”

Postęp w organizacji dostaw zmierza do jak najlepszego dosto­sowania ich wielkości i częstotliwości do występującego popytu i wyeliminowania zapasów, Czego przejawem jest metoda współpra­cy między dostawcą i nabywcą zwana „Just in time” (w samą porę). Read more

Programy Do Katalogowania Stron

W tym wpisie wymienię i krótko przedstawię wam programy, dzięki którym dodam swoje zaoszczędzając do tysięcy katalogów, zaoszczędzając przy tym mnóstwo czasu.  Powstaje coraz to więcej narzędzi automatyzujących proces pozycjonowania, więc jeżeli masz co najmniej kilka stron, warto ten artykuł przeczytać.

Dodawarki do katalogów możemy podzielić na te, które obsługują wiele platform mniej wymagających i mało zabezpieczonych oraz na te, które specjalizują się w dodawanie strony na określonym skrypcie. Ta pierwsza grupa charakteryzuje się też mniejszą skutecznością dodań aniżeli druga grupa.

Dodawarki multiplatformowe – półautomatyczne i automatyczne Read more

Social networking z influancerami

Social networking z influancerami

alchimist-ad-cuelo-1Po zaplanowaniu strategii, trzeba będzie ją wykonać. Musisz przyznać, że
będzie w odniesieniu do osób fizycznych, a będziesz w stanie mierzyć sukces poprzez określenie
jak inni ludzie reagują do pomocy potrzebującym próbie. Twoja strategia będzie prawie zawsze
promować swój program obok wspólnoty, i jako takie należy rozważyć sieci. Read more

© 2017 INSIDEMARKETING. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.