Promocja, zwana również polityką komunikacji lub komuni­kowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, stanowi integralny ele­ment strategii marketingowej firmy. Obejmuje ona zespół działań i środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na ry­nek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje po­trzeby nabywców oraz pobudza, ukierunkowuje i zmniejsza elastycz­ność popytu [88, s. 636]. Przedsiębiorstwo komunikuje się z ryn­kiem w celu wywołania zamierzonych reakcji ze strony kupujących. Z kolei nabywcy komunikuj;} się z przedsiębiorstwem poprzez ak­ceptację lub negację (odrzucenie) jego polityki marketingowej. Pro­mocja oznacza więc swoisty dialog między przedsiębiorstwem i kupującymi, realizowany z jednej strony przez działania informa­cyjno – nakłaniające, a z drugiej sprzężenie zwrotne między nabyw­cą i odbiorcą oferty promocyjnej.

Tak rozumiana polityka promocji stanowi jedno z głównych – obok produktu, cen i dystrybucji – narzędzi kierowania przez przed­siębiorstwo rynkiem, koordynacji popytu z podażą oraz walki kon­kurencyjnej. Poprzez promocję lansuje się wizerunek firmy i/lub pro­duktu, zachęca do zakupów określonych dóbr i usług w określonym miejscu i czasie i na określonych warunkach oraz dąży do zdobycia przewagi nad konkurentami. W realizacji tych celów polityka ko­munikacji spełnia bardzo ważną rolę. Wynika ona głównie z jej funk­cji informacyjnych, pobudzających i konkurencyjnych.

Sprawdź także : Przedświąteczne gadanie o SEO

Funkcja informacyjna promocji leży u podstaw komunikowa­nia się przedsiębiorstwa z rynkiem i stwarza przesłanki transforma­cji strategii marketingowej w konkretną taktykę działań rynkowych. Jest ona niezbędnym warunkiem orientacji marketingowej firmy. Dostarcza bowiem obecnym i potencjalnym nabywcom informacji, które zmierzać mają do przełamania bariery nieznajomości rynku.

Promocja w swej funkcji informacyjnej pełni tym samym ważną rolę w sferze edukacji rynkowej konsumentów. Temu celowi służy przekazywanie przez przedsiębiorstwo bardziej czy mniej rozbudo­wanego i „zobiektywizowanego” zestawu informacji, przedstawia­jących powstanie czy działalność firmy (w formie np. kalendarza firmowego lub wizytówek agentów handlowych), wprowadzenie nowego produktu na rynek (wdrożenie nowego rozkładu lotów Bri- tish Airways), jego funkcje, możliwości zastosowania, właściwo­ści, miejsce zakupu, czas otwarcia domu towarowego itp.