Utrzymywanie nabywców

Często obecnych nabywców traktuje się jako niezwykle istotny zasób przedsię­biorstwa. Stąd też w określonych warunkach jednym z podstawowych zadań staje się ich utrzymywanie. Marketingowe działania zmierzające do utrzymywania nabywców.

Sprawdź też : O co chodzi z filtrem banem strony?

są najczęściej związane z:

  • zapewnieniem wysokiego poziomu satysfakcji nabywców,
  • zaoferowaniem produktów substytucyjnych,
  • zmniejszeniem możliwości zmiany sprzedawcy,
  • uproszczeniem procesu zakupu.

Zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji osiąga się zazwyczaj w wyniku stałego doskonalenia produktu, uruchamiania kampanii promocyjnych podkreślających jakość, popularność produktu oraz jego nowe zastosowania lub wprowadzenia specjal­nych usług dodatkowych.

Upraszczanie procesu zakupu jest związane główn.e ze stwarzaniem nabywcom szczególnych udogodnień. Polegają one na zaoferowaniu koszyka (zestawu) produktów zaspokajających kompleksowo określoną potrzebę, uruchomieniu dostaw ułatwiających zaopatrzenie, wykorzystaniu abonamentów, łatwiejszym dostępie do oferty przedsiębior­stwa dzięki uproszczonym procedurom stosowanym wobec stałych nabywców itp.

Sprawdź również Niesamowite akcje marketingowe.

Biorąc pod uwagę powyższe sposoby utrzymywania nabywców, można stwierdzić, że działania przedsiębiorstw nie zawsze muszą prowadzić do kształtowania lojalności. W wielu sytuacjach mamy raczej do czynienia z podtrzymywaniem zachowań inercyj­nych.

Zachowania inercyjne są związane z zakupem produktu oznaczonego tą samą marką nie ze względu na szczególne do niej przywiązanie, lecz ze względu na brak czasu lub in­nych powodów, które skłaniałyby do poszukiwania alternatywy wobec dotychczasowych wyborów. W procesie wyboru produktu chodzi raczej o jego w zględną akceptację, a nie szczególne do niego przywiązanie. Postawa nabywcy może być w takiej sytuacji okre­ślona jako pasywna. Powoduje ona, że w procesie oddziaływania na nabywców stosun­kowo skuteczna okazuje się reklama o pewnym stopniu powtarzalności. Ponieważ wśród kupowanych przez nabywców produktów jest bardzo wiele takich, które nic skupiają na sobie dużo uwagi, zachowania inercyjne pojawiają się dość często. W interesie przedsię­biorstw o relatywnie wysokich udziałach rynkowych jest utrzymanie inercji nabywców, natomiast inne powinny uruchamiać takie działania, które będą skłaniały potencjalnych nabywców do zmian, a w ięc będą zwiększać szanse na zmianę dotychczas użytkowanych marek produktów.

Sprawdź również Vademecum pozycjonowania.