Dla przedsiębiorcy, a więc osoby władającej określonym kapita­łem i odpowiedzialnej za jego pomnażanie, marketing jest przede wszystkim szansą zmniejszenia ryzyka porażki na konkurencyjnym rynku. Czas wielkich improwizacji w biznesie na rynkach krajów wysoko rozwiniętych dawno się skończył.

Sprawdź także: Największe błędy pozycjonerów.

Również w Polsce, w miarę stabilizacji rynku i postępów w po­rządkowaniu zarządzania przedsiębiorstwami, praktyczne a nie tyl­ko propagandowe znaczenie marketingu szybko rośnie. W tych wa­runkach marketing może nie tylko zmniejszyć ryzyko porażki:

  • jeśli będzie realizowany fachowo i z talentem – może stać się waż­nym elementem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i szansą na osiągnięcie sukcesu rynkowego.

Marketing narzuca pewną dyscyplinę myślenia i podejmowania decyzji. Ustawia przedsiębiorcę w właściwej pozycji w stosunku do konsumenta, użytkownika jego wyrobów czy usług. Pozwala właś­ciwie zidentyfikować i kształtować rolę własnego przedsiębiorstwa na rynku. Reguły marketingowe zmuszają do „myślenia przed działa­niem”, a z kolei zasada operowania spójnym zestawem instrumentów marketingowych – do działania w sposób skoordynowany, przy za­stosowaniu wszystkich niezbędnych w konkretnej sytuacji środków.

Marketing jest tym kosztowniejszy, im więcej pochłania infor­macji (badania marketingowe) oraz im bogatsze środki oddziaływa­nia chce się lub musi się zastosować (jakość i zróżnicowanie pro­duktów, instrumenty cenowe, promocja itp.). Chęci do pewnego stop­nia zależą od zasadniczych rozstrzygnięć strategicznych związanych z odpowiedzią na pytanie: „czyje potrzeby i w jakim zakresie chce­my zaspokajać?”. Przymus zaś wiąże się z tym, że na ogół przedsię­biorca nie działa na rynku sam i jeśli nie ma do zaproponowania nabywcom jakichś szczególnych korzyści, obowiązuje go ukształ­towany na danym rynku standard działań marketingowych.