Strategia marketingu masowego zakłada operowanie jednoli­tym programem marketingowym na całym rynku. Kqmpozycja na­rzędzi oddziaływania na rynek musi więc zatem być dostosowana do potrzeb i wymagań przeciętnego nabywcy. W związku z tym w programowaniu działań marketingowych uwaga skupia się na ce­chach wspólnych nabywców, a nie na dzielących ich różnicach. Marketing masowy znajduje uzasadnienie w odniesieniu do rynków względnie jednorodnych i jest związany przede wszystkim ze strate­gią typu „cena – ilość”. Bywa jednak stosowany również przez pro­ducentów stosunkowo drogich, markowych artykułów codziennego użytku.

Sprawdź także: Marketing przez e-mail czyli kolejny rodzaj reklamy w internecie

Strategia marketingu zróżnicowanego zakłada konieczność identyfikacji w ramach określonego rynku grup nabywców (segmen­tów rynku) względnie jednorodnych pod względem potrzeb, możli­wości i rynkowych zachowań. Jest to zatem podejście korespondu­jące z koncepcją oddziaływania na rynek zorientowaną na preferen­cje jakościowe. Wyodrębnione segmenty stanowią podstawę budo­wy zróżnicowanych programów, adresowanych do poszczególnych grup nabywców. Z jednej strony zwiększa to skuteczność oddziały­wania na rynek, z drugiej jednak powoduje wzrost jednostkowych kosztów wytwarzania (zróżnicowanie produktów) i marketingu. Dla­tego już na etapie formułowania strategii marketingowej należy zde­cydować czy w konkretnej sytuacji zastosowanie segmentacji jest uzasadnione, a jeśli tak, to czy objąć oddziaływaniem wszystkie seg­menty rynku (strategia segmentacji pełnej), czy skupić uwagę je­dynie na wybranych segmentach lub wręcz jednym segmencie (stra­tegia segmentacji selektywnej).

Sprawdź także: Czy wiesz wszystko o Google?

Istotnym elementem formułowania strategii marketingu jest usta­lenie geograficznego zasięgu działań marketingowych oraz wy­bór form ewentualnej ekspansji przestrzennej. Ogólnie rzecz biorąc należy tu wyróżnić dwie podstawowe opcje strategiczne oraz mie­szczące się w nich warianty geograficznego zasięgu oddziaływania: I. strategię rynku krajowego, w skali lokalnej, regionalnej, ponadregionalnej lub ogólnokrajowej;

Artykuł powstał przy współpracy z portalem adsmoney.pl