Postęp w organizacji dostaw zmierza do jak najlepszego dosto­sowania ich wielkości i częstotliwości do występującego popytu i wyeliminowania zapasów, Czego przejawem jest metoda współpra­cy między dostawcą i nabywcą zwana „Just in time” (w samą porę). Read more