Marketing sprzyja zatem uzgodnieniu decyzji i działań wiciu podmiotów rynku, począwszy od dostawców materiałów i surow­ców, a kończąc na konsumentach i użytkownikach wyrobu finalne­go. W tym znaczeniu można powiedzieć, że procesy marketingowe przebiegają ,,w poprzek” tradycyjnie ukształtowanych przedziałów gałęziowych i branżowych. Slają się spoiwem integrującym na za­sadzie wspólnoty interesów i dobrowolnych powiązań umownych rozmaite podmioty tworzące strukturę systemu gospodarczego. Po­wiązania te stabilizują system gospodarczy, ograniczają ryzyko po­szczególnych przedsiębiorstw i pozwalają im skupić uwagę na tym, co potrafią robić najlepiej i nie tracić energii na poszukiwanie ciągle zmieniających się partnerów rynkowych. Read more