INSIDEMARKETING

Marketing dla opornych

Menu Close

Tag: marketing (page 1 of 2)

Zalety marketingu 2

Kolejną ogólnogospodarczą zaletą marketingu jest zawarta w jego podstawowych zasadach idea doskonalenia użyteczności i funk­cjonalności produktów. Podejście marketingowe eliminuje zjawi­sko -„produkowania dla poprawiania wskaźników produkcji”. Wy­soka jakość Wykonania i doskonałość techniczna wyrobu może być źródłem satysfakcji i dumy producenta tylko wówczas, gdy fączy się z Read more

Zalety marketingu 1

Marketing sprzyja zatem uzgodnieniu decyzji i działań wiciu podmiotów rynku, począwszy od dostawców materiałów i surow­ców, a kończąc na konsumentach i użytkownikach wyrobu finalne­go. W tym znaczeniu można powiedzieć, że procesy marketingowe przebiegają ,,w poprzek” tradycyjnie ukształtowanych przedziałów gałęziowych i branżowych. Slają się spoiwem integrującym na za­sadzie wspólnoty interesów i dobrowolnych powiązań umownych rozmaite podmioty tworzące strukturę systemu gospodarczego. Po­wiązania te stabilizują system gospodarczy, ograniczają ryzyko po­szczególnych przedsiębiorstw i pozwalają im skupić uwagę na tym, co potrafią robić najlepiej i nie tracić energii na poszukiwanie ciągle zmieniających się partnerów rynkowych. Read more

Marketing a konsument

Z istoty orientacji marketingowej wynika pewne uprzywilejowa­nie pozycji rynkowej nabywcy (konsumenta, użytkownika) w sto­sunku do sprzedawcy (wytwórcy, kupca). To sprzedawca musi roz­poznać jakie problemy, potrzeby i pragnienia mają nabywcy oraz jak je rozwiązać. Potrzeby i pragnienia nabywców wykazują przy tym znaczne zróżnicowanie wynikające z odmienności zarówno ich cech osobistych, jak i sytuacji w jakiej się znajdują. Prawidłowo realizowany marketing, a w szczególności stosowanie zasady seg­mentacji rynku, zapewnia dostrzeżenie przez przedsiębiorców tego zróżnicowania. Dzięki temu konsument ma większe szanse, że w bo­gatej i zróżnicowanej ofercie rynkowej znajdzie to, co w danych warunkach najlepiej zaspokaja jego potrzeby i pragnienia. Co wię­cej – rozwinięte systemy dystrybucji i komunikacji rynkowej służą temu, aby produkt „sam IrafiP do nabywcy, dla którego jest prze­znaczony. Z punktu widzenia konsumenta zalety marketingu wyda­ją się zatem bezsporne.

Sprawdź także: Optymalizacja strony nie taka trudna – podstawy seo

Ten wyidealizowany obraz byłby jednak niepełny, gdyby nie do­strzegać na nim kilku charakterystycznych rys, które mają swoje źródło w nadużywaniu niektórych technik i instrumentów marketin­gowych. Powoduje to zjawiska, które z punktu widzenia konsumen­ta mogą być odbierane jako przejawy patologii marketingu. Główne z nich to:

 

  • sztuczne przyspieszanie „zużycia moralnego” produktów i związane z tym skracanie okresów ich eksploatacji w celu odnowienia popytu. Nienaturalność tego zjawiska występuje wówczas, jeśli dotychczasowe produkty są wypierane przez tzw. nowości pozorne, które poza nazwą, opakowaniem itp. niczym istotnym nie różnią się od produktów dotychczaso­wych;
  • nadmierne różnicowanie produktów w celu przechwycenia czę­ści klientów konkurentów przez wyodrębnianie pozornych seg­mentów rynku. W rezultacie poszczególne odmiany produktu nie różni;) się niczym istotnym, konsument zaś ma utrudnio­ny wybór i jest prowokowany do dokonywania zbędnych za­kupów (na próbę);
  • „nadlunkcjonalność” opakowań, których koszt jest przecież wliczony w cenę produktu. Drogie, skomplikowane opako­wania jednorazowego użytku najczęściej nie przynoszą kon­sumentowi żadnych dodatkowych korzyści, zwiększają nato­miast ilość wymagających usunięcia odpadków”. Ze wzglę­du na konsekwencje ekologiczne (marnotrawstwo surowców i energii oraz konieczność utylizacji śmieci)
  • zbył intensywna, nachalna reklama, blokująca mass media w realizacji ich podstawowych funkcji, powodująca szum in­formacyjny, utrudniający odbiór informacji faktycznie uży­tecznych z punktu widzenia konsumenta.

Marketing jako narzędzie przedsiębiorcy

Dla przedsiębiorcy, a więc osoby władającej określonym kapita­łem i odpowiedzialnej za jego pomnażanie, marketing jest przede wszystkim szansą zmniejszenia ryzyka porażki na konkurencyjnym rynku. Czas wielkich improwizacji w biznesie na rynkach krajów wysoko rozwiniętych dawno się skończył.

Sprawdź także: Największe błędy pozycjonerów.

Również w Polsce, w miarę stabilizacji rynku i postępów w po­rządkowaniu zarządzania przedsiębiorstwami, praktyczne a nie tyl­ko propagandowe znaczenie marketingu szybko rośnie. W tych wa­runkach marketing może nie tylko zmniejszyć ryzyko porażki: Read more

Różne strategie marketingu

Strategia marketingu masowego zakłada operowanie jednoli­tym programem marketingowym na całym rynku. Kqmpozycja na­rzędzi oddziaływania na rynek musi więc zatem być dostosowana do potrzeb i wymagań przeciętnego nabywcy. Read more

Zakres i uwarunkowania decyzji promocyjnych w przedsiębiorstwie

Opracowanie programu promocyjnego w przedsiębiorstwie wy­maga podjęcia różnorodnych decyzji, opartych o diagnozę aktualnej i prognozę przyszłej sytuacji marketingowej firmy. Potrzebnych prze­słanek decyzyjnych mogą dostarczyć analizy: SWOT, pozycjono­wania produktu i stopnia jego konkurencyjności, cyklu życia, seg­mentacji rynku, przewidywanej dynamiki i atrakcyjności rynku, jego potencjału i chłonności oraz, nasilenia konkurencji. Podstawowe de­cyzje promocyjne przedsiębiorstwa obejmują:

  • sformułowanie celów promocji,
  • określenie docelowych segmentów rynku,
  • wyznaczenie budżelu promocji,
  • utworzenie kompozycji narzędzi promocji (promotion-mix) oraz
  • oceny skutków (efektów) promocji.

9.2.1. Formułowanie celów polityki promocji

Read more

Funkcje i struktura promocji

Promocja, zwana również polityką komunikacji lub komuni­kowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, stanowi integralny ele­ment strategii marketingowej firmy. Obejmuje ona zespół działań i środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na ry­nek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje po­trzeby nabywców oraz pobudza, ukierunkowuje i zmniejsza elastycz­ność popytu [88, s. 636]. Przedsiębiorstwo komunikuje się z ryn­kiem w celu wywołania zamierzonych reakcji ze strony kupujących. Z kolei nabywcy komunikuj;} się z przedsiębiorstwem poprzez ak­ceptację lub negację (odrzucenie) jego polityki marketingowej. Pro­mocja oznacza więc swoisty dialog między przedsiębiorstwem i kupującymi, realizowany z jednej strony przez działania informa­cyjno – nakłaniające, a z drugiej sprzężenie zwrotne między nabyw­cą i odbiorcą oferty promocyjnej. Read more

„Just in time”

Postęp w organizacji dostaw zmierza do jak najlepszego dosto­sowania ich wielkości i częstotliwości do występującego popytu i wyeliminowania zapasów, Czego przejawem jest metoda współpra­cy między dostawcą i nabywcą zwana „Just in time” (w samą porę). Read more

Social networking z influancerami

Social networking z influancerami

alchimist-ad-cuelo-1Po zaplanowaniu strategii, trzeba będzie ją wykonać. Musisz przyznać, że
będzie w odniesieniu do osób fizycznych, a będziesz w stanie mierzyć sukces poprzez określenie
jak inni ludzie reagują do pomocy potrzebującym próbie. Twoja strategia będzie prawie zawsze
promować swój program obok wspólnoty, i jako takie należy rozważyć sieci. Read more

Planowanie strategii Social Media

Słuchasz a może jesteś angażowanie się w małoletniego do umiarkowanego komunikacji na to
punkt. Rozważmy teraz, jak będzie zaplanować strategię realizacji.n Przejrzyj listę celów, które ustanowione w poprzednim rozdziale. Powinieneś już zbadane potencjalnych odbiorców; tereny nie odwiedza; sentyment ma do twojego biznes, marka, i konkurentów; narzędzia jest często używa; a zawartość chce spożywać w Internecie. Te pytania, które są częścią wyznaczaniu celów, odnoszą się również do badania Ciebie należy wziąć pod uwagę dla social media planu marketingowego. Upewnij się, że masz solidne odpowiedzi nam każda i każdy z tych pytań, aby kontynuować. skuteczny landing page. Read more

© 2017 INSIDEMARKETING. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.