Promocja, zwana również polityką komunikacji lub komuni­kowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, stanowi integralny ele­ment strategii marketingowej firmy. Obejmuje ona zespół działań i środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na ry­nek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje po­trzeby nabywców oraz pobudza, ukierunkowuje i zmniejsza elastycz­ność popytu [88, s. 636]. Przedsiębiorstwo komunikuje się z ryn­kiem w celu wywołania zamierzonych reakcji ze strony kupujących. Z kolei nabywcy komunikuj;} się z przedsiębiorstwem poprzez ak­ceptację lub negację (odrzucenie) jego polityki marketingowej. Pro­mocja oznacza więc swoisty dialog między przedsiębiorstwem i kupującymi, realizowany z jednej strony przez działania informa­cyjno – nakłaniające, a z drugiej sprzężenie zwrotne między nabyw­cą i odbiorcą oferty promocyjnej. Read more