Marketing sprzyja zatem uzgodnieniu decyzji i działań wiciu podmiotów rynku, począwszy od dostawców materiałów i surow­ców, a kończąc na konsumentach i użytkownikach wyrobu finalne­go. W tym znaczeniu można powiedzieć, że procesy marketingowe przebiegają ,,w poprzek” tradycyjnie ukształtowanych przedziałów gałęziowych i branżowych. Slają się spoiwem integrującym na za­sadzie wspólnoty interesów i dobrowolnych powiązań umownych rozmaite podmioty tworzące strukturę systemu gospodarczego. Po­wiązania te stabilizują system gospodarczy, ograniczają ryzyko po­szczególnych przedsiębiorstw i pozwalają im skupić uwagę na tym, co potrafią robić najlepiej i nie tracić energii na poszukiwanie ciągle zmieniających się partnerów rynkowych.

ZAWARTOŚĆ STRONY FUNDAMENTEM SEO

Drugą charakterystyczną cechą marketingu wpływającą na funkcjo­nowanie gospodarki narodowej jest wymóg planowania działań ryn­kowych. Działa ono mobilizująco i stabilizująco na przebieg procesów gospodarczych. Obok bowiem oczywistych korzyści wynikających z możliwości koordynacji zamierzeń, uruchamia ono swoisty mecha­nizm motywacyjny, skłaniający do realizacji tego, co się zamierzyło. Potrzebna jest przy tym pewna doza optymizmu, wiary w możliwość odniesienia sukcesu rynkowego. Powszechność planowania marketin­gowego i tego rodza ju postaw menedżerskich prowadzą w rezultacie do zdynamizowania całego systemu gospodarczego i sprawdzania się owych optymistycznych prognoz. Powszechny pesymizm, działanie ,,z dnia na dzień” prowadzą do skutków zgoła odwrotnych. W obu przypad­kach daje o sobie znać zjawisko tzw. „samosprawdzajcej się progno­zy”. Upowszechnianie planowania marketingowego sprzyja pozytyw­nemu wykorzystaniu tego zjawiska. Rezygnując z planowania jesteśmy zdani na przypadek, który z resztą często okazuje się nie być przypad­kiem lecz skutkiem zaplanowanych działań kogoś innego, kto przejął inicjatywę na rynku w swoje ręce.