Kolejną ogólnogospodarczą zaletą marketingu jest zawarta w jego podstawowych zasadach idea doskonalenia użyteczności i funk­cjonalności produktów. Podejście marketingowe eliminuje zjawi­sko -„produkowania dla poprawiania wskaźników produkcji”. Wy­soka jakość Wykonania i doskonałość techniczna wyrobu może być źródłem satysfakcji i dumy producenta tylko wówczas, gdy fączy się z satysfakcją ostatecznego nabywcy i użytkownika. Wytwarza­nie wyrobów nie spełniających wymagań marketingowych, nieza­leżnie od stopnia ich technicznej doskonałości, prowadzi do marno­trawstwa części ogólnych zasobów surowców, energii i pracy ludz­kiej. Przyjęcie zasady, że produkt jest ofertą rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu konsumenta (użytkownika), nakazuje skupić uwagę przede wszystkim na .subiektywnym odczuciu wartości pro­duktu przez potencjalnego nabywcę. Dodatkowo muszą być brane pod uwagę pozarynkowe (społeczne, ekologiczne, sanitarne itp.) uwa­runkowania produkcji, dystrybucji i konsumpcji projektowanych wyrobów. Pomijanie ich, niezależnie od ewentualnych restrykcji pra­wnych, pogarszałoby bowiem wizerunek przedsiębiorstwa. Wszel­kie inne względy schodzą na plan dalszy.

Sprawdź także: Dlaczego pozycjonowanie jest konieczne?

Położenie nacisku na użyteczność i funkcjonalność produktów sprzyja optymalizacji wykorzystania zasobów nie tylko w sferze wytwarzania lecz także w obrocie towarowym i usługach. Usługi przewozowe, spedycyjne, składowe, ubezpieczeniowe, bankowe i inne, a w końcu samo miejsce i forma sprzedaży w sieci handlo­wej, to też specyficzne produkty, kształtowane przy uwzględnieniu tych samych zasad, co produkt będący przedmiotem obrotu.

Podsumowując rozważania dotyczące znaczenia marketingu w gospodarce narodowej można zatem powiedzieć, że marketing sprzyja racjonalizacji wykorzystania ogólnych zasobów czynni­ków wylwórczych, prawidłowej ich alokacji, a także zwiększa stabilność systemu gospodarczego i dynamizuje jego rozwój.